سیستم کشوئی

در این سیستم بجای لاستیک مخصوص از مویی استفاده میشود که باعث می شود تا حدودی عایق بودن پنجره کمتر از نوع بازشو (نرمال یا دو طرفه) باشد. سیستم کشویی در دو نوع جفت ریل و تک ریل موجود می باشد.