کنترل کیفی

تمامی محصولات تولیدی در کارخانجات wintech طی مراحل تولید و پس از تولید و قبل از ارائه به بازار مصرف در آزمایشگاه شرکت wintech تحت آزمایش و تست های مختلف کنترل کیفی قرار می گیرند. پروفیل های wintech مورد تست های ذیل قرار گرفته و در صورتی که نتایج حاصله پایین تر از حدود استانداردهای مشخص شده باشد از ارسال آن به انبار و واحدهای فروش جلوگیری به عمل می آید.

1- تست مقاومت نقطه جوش پروفیل                                  5- تست مقاومت در برابر سرما تا 40- درجه سانتی گراد

2- تست تغییر رنگ در برابر تابش اشعه ماوراء بنفش                          6- تست ابعاد هندسی مقاطع پروفیل

3- تست مقاومت در برابر ضربه در دماهای زیر صفر                         7- تست شفافیت رنگ پروفیل

4- تست مقاومت در برابر حرارت تا 150 درجه سانتیگراد                    8- تست صاف بودن سطوح پروفیل