سیستم کشویی تک ریل:

این سیستم از لحاظ عایق بودن بسیار مناسب تر از سیستم جفت ریل می باشد. رعایت ابعاد لنگه در این سیستم نیز بسیار مهم است.